Regulamin korzystania z usług portalu kopalniekrypto.pl

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Administratorze – należy przez to rozumieć administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, którym jest zarządzający Portalem ”kopalniekrypto.pl” – firma KONRAD DUSZYŃSKI z siedzibą w Pewel Mała.
2. Portalu – należy przez to rozumieć portal internetowy o nazwie „kopalniekrypto.pl”, zarządzany przez firmę KONRAD DUSZYŃSKI z siedzibą w Pewel Mała, dostępny pod adresem internetowym: kopalniekrypto.pl.
3. Użytkowniku/ Czytelniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin i korzysta z usług Portalu.
4. Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Portal drogą elektroniczną polegające na dostarczeniu Użytkownikom informacji zgodnych z profilem i celami Portalu, dostarczaniu im newslettera oraz innych podobnych usług.

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Portal kopalniekrypto.pl, dalej: Portal jest udostępniany przez firmę KONRAD DUSZYŃSKI, ul. Pod Grapą 42, 34-331 Pewel Mała, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:
5732698592 (zwana dalej także: Administratorem)
2. Portal tworzony jest przez entuzjastów nowych technologii i walut wirtualnych, którzy widząc potencjał rozwojowy tej branży stawiają sobie za zadanie przystępne przedstawienie nierzadko skomplikowanych zagadnień szerokiemu gronu Czytelników. Twórcy pragną tworzyć zorganizowaną i dobrze poinformowaną społeczność, która będzie mogła:
a) popularyzować wiedzę o wykorzystaniu nowych technologii w biznesie czy administracji państwowej;
b) wzajemnie wspierać się w podejmowaniu działalności gospodarczej i wymieniać się doświadczeniami;
c) wpływać na proces legislacyjny w Polsce;
d) wpływać na rozwój sektorów gospodarki, w szczególności usług płatniczych, w których możliwe jest zastosowanie nowych technologii.
3. Redaktorem naczelnym portalu jest Konrad Duszyński
4. Korzystanie z portalu odbywa się na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
5. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, o ile nie ustanowiono opłat w dostępie do wyodrębnionej usługi.
6. Utrzymanie portalu oraz tworzenie treści pokrywane jest z przychodów uzyskiwanych z tytułu usług reklamowych. Konsekwencją powyższego jest wyświetlanie reklam obok treści wiodących i/lub zamieszczanie na stronie treści sponsorowanych, tj.: materiałów w formie audio, wideo, tekstowej.

Zasady korzystania
§ 2

1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne, jednakże wcześniej Użytkownik zapoznaje się i akceptuje zasady korzystania z Portalu wyrażone w niniejszym Regulaminie, Politykach Portalu oraz netykiecie (zbiorze reguł zachowania się obowiązującym w sieci Internet, zgodnie z tzw. zasadą RIGCZu – rozumu i godności człowieka).
2. Prawa do Portalu wraz z jego elementami takimi jak: serwer, kod źródłowy, domena, grafika, treść należą do Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem, z których Administrator korzysta na podstawie odpowiednich licencji i podlegają ochronie prawnej.
3. Użytkownik Portalu nie nabywa żadnych praw do elementów składowych Portalu z samego tytułu korzystania z nich.
4. Użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych im elementów w ramach dozwolonego użytku osobistego, chyba że otrzymali zgodę od Administratora na korzystanie w szerszym zakresie.
5. Użytkownik powstrzymuje się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Portalu lub jego elementy techniczne.
6. Zakazane jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu treści:
a) sprzecznych z prawem,
b) sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych), propagujących piractwo (zwierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem itp.),
c) naruszających prawa innych osób (w szczególności nawołujących do pogardy, dyskryminacji rasowych i obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, d) nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują, godzących w cudzą godność, e) naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
f) naruszających zasady współżycia społecznego,  będących atakiem personalnym na innych uczestników portalu,  powszechnie uznanych za naganne, stanowiących przekaz reklamowy wiadomości przesyłanych łańcuszkowo
g) materiałów naruszających prawa licencyjne.
7. W razie wykrycia naruszeń z niniejszego paragrafu, Administrator będzie dochodził ochrony swoich praw w drodze polubownej, a w razie konieczności na drodze postępowania sądowego.
8. Wykorzystanie treści zamieszczonych na Portalu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność ich odbiorcy.
9. Zawartość Portalu jest chroniona prawami autorskimi. Zaznacza się, że kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie oraz wykorzystywanie (w całości lub w części) treści zawartej na niniejszej stronie i jej podstronach bez zgody ich autora/ów jest zabronione oraz niezgodne z przepisami prawa (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Wymagania techniczne
§ 3

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) posiadanie urządzenia – umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, IOS, Linux lub Windows – z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej – zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.
b) do korzystania z niektórych Usług Portalu, niezbędne jest przejście procesu rejestracji na Portalu oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Odpowiedzialność Administratora Portalu
§ 4

1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za występujące przerwy lub uchybienia w działalności Portalu w sytuacji, gdy wynika to z siły wyższej lub spowodowane jest działaniem podmiotów trzecich i jest niezależne od jego woli.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Portalu przez podmioty zewnętrzne (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników Portalu). Udostępnienie przez Administratora możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w tym za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi Zasadami lub Politykami Portalu oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych Użytkownika.
4. Administrator oraz Redaktor Naczelny nie ponoszą odpowiedzialności za opublikowanie treści wskazanych w art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe [Dz.U.2018.0.1914], są to m.in.: komunikaty PAP, treści urzędowe oraz treść ogłoszeń i reklam publikowanych, stosownie do art. 32 Prawa Prasowego.
5. Portal prowadzony jest wyłącznie w celach informacyjno-edukacyjnych. Wszystkie treści zamieszczone na łamach Portalu (m.in. treść artykułów, stron, podstron, wpisów, filmów, podcastów i analiz) są wyrazem osobistych poglądów ich autora/ów. Zawarte na Portalu poglądy osobiste autora/ów nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych.
6. Portal i zamieszczone na nim treści oraz publikacje (m.in. artykuły, wpisy, strony, podstrony, analizy, itp.):
a) ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
b) ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
c) ani w całości, ani w części, nie stanową porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.).
7. Treści zawarte na Portalu ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych.
8. Administrator Portalu ani autorzy publikacji:
a) nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne i jakiekolwiek inne decyzje podejmowane na podstawie materiałów zawartych na niniejszej stronie.
b) nie biorą odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na podstawie informacji opublikowanych na stronie.
c) nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe, lub mogące powstać w wyniku wykorzystania informacji opublikowanych na stronie, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
d) nie udzielają gwarancji w odniesieniu do prezentowanych informacji oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność, aktualność oraz kompletność.

Reklamacja
§ 5

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Portalu
2. Roszczenie reklamacyjne można złożyć drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt na stronie Portalu lub wysyłając w formie listu poleconego na adres: KONRAD DUSZYŃSKI, ul. Pod Grapą 42, 34-331 Pewel Mała
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

imię i nazwisko oraz adres e-mail, pod którym Użytkownik występuje w Serwisie, opisanie funkcjonalności, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretnie oznaczone żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z dokładnym opisem reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w roszczeniu reklamacyjnym albo na adres do korespondencji wskazany w roszczeniu reklamacyjnym złożonym w formie listu poleconego.

Ochrona danych osobowych
§ 6

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w razie zaistnienia przesłanki legalizacyjnej lub w razie udzielenia przez Użytkownika zgody świadomej i dobrowolnej.
2. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, o ile Użytkownik nie udzielił na to wyraźnej zgody.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określono w Polityce Prywatności.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych Użytkownika, a także treści publikowanych przez Użytkownika w Portalu, jeżeli obowiązek udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
§ 7

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2023, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do jego zmian. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują po upływie terminu 2 dni od dnia ich opublikowania na Portalu.

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

obowiązujący od dnia 03.01.2023 roku.

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma KONRAD DUSZYŃSKI, ul. Pod Grapą 42, 34-331 Pewel Mała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5732698592, zwana dalej kopalniekrypto.pl, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z Usługi Newsletter.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach Usługi Newsletter kopalniekrypto.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z Usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia Usługi Newsletter przez kopalniekrypto.pl, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 4. Newsletter zawiera informacje o newsach i pomysłach na zabezpieczanie i pomnażanie kapitału kryptowalutowego, a także ofercie podmiotów z współpracujących z kopalniekrypto.pl, tj. produktów i Usług, aktualnych promocji a także innych informacji dotyczących kopalniekrypto.pl oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 5. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
  • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  • możliwość rezygnacji z Usługi Newsletter.
 6. Korzystanie z Usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 7. Zamówienie Usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej kopalniekrypto.pl:
  • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej kopalniekrypto.pl,
  • naciśnięcie (kliknięcie) przycisku „Zapisz mnie”,
  • zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • otwarcie automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez kopalniekrypto.pl i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.
  • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez kopalniekrypto.pl na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
  • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez kopalniekrypto.pl automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.
 8. Naciśnięcie (kliknięcie) w link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji Usługi Newsletter.
 9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia Usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego indywidualnych potrzeb.
 10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Usługi Newsletter, klikając w link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk „tutaj” w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.
 11. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 12. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter można składać:
  • za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy: konrad@kopalniekrypto.pl
  • z uwzględnieniem tego, że zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej Usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
 13. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez kopalniekrypto.pl chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 14. Newsletter wysyłany jest wyłącznie w celach informacyjno-edukacyjnych. Wszystkie treści zamieszczone w Newsletterze (m.in. treść artykułów, zdjęcia, opinie, analiz) są wyrazem osobistych poglądów ich autora/ów. Zawarte w Newsletterze poglądy osobiste autora/ów nie nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, inwestycyjnych, lub podatkowych.
 15. Newsletter i dostarczane przez niego do Użytkowników treści oraz publikacje (m.in. artykuły, wpisy, strony, podstrony, analizy, itp.):
  a) ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
  b) ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
  c) ani w całości, ani w części, nie stanową porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.).
 16. Treści zawarte w Newsletterze ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych.
 17. Administrator Newslettera ani autorzy publikacji:
  a) nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne i jakiekolwiek inne decyzje podejmowane na podstawie materiałów zawartych na niniejszej stronie.
  b) nie biorą odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na podstawie informacji opublikowanych na stronie.
  c) nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe, lub mogące powstać w wyniku wykorzystania informacji opublikowanych na stronie, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
  d) nie udzielają gwarancji w odniesieniu do prezentowanych informacji oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność, aktualność oraz kompletność.
 18. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie kopalniekrypto.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Nasi partnerzy:

Zapisz się do newslettera
 
Najważniejsze newsy i poradniki prosto na Twój e-mail
Proszę podać poprawny adres e-mail.
Proszę zaakceptować warunki newslettera

Made with 🖤 in Poland     All Rights © Reserved 2023