Niniejszy dokument określa zasady Polityki Prywatności obowiązujące na portalu internetowym o nazwie: „kopalniekrypto.pl” od dnia 03.01.2023.

§1 Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

1. Administratorze – należy przez to rozumieć administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, którym jest zarządzający Portalem ”kopalniekrypto.pl” – firma KONRAD DUSZYŃSKI z siedzibą w Pewel Mała.
2. Portalu – należy przez to rozumieć portal internetowy o nazwie „kopalniekrypto.pl”, zarządzany przez firmę KONRAD DUSZYŃSKI z siedzibą w Pewel Mała, dostępny pod adresem internetowym: kopalniekrypto.pl.
3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin i korzysta z usług Portalu.
4. Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Portal drogą elektroniczną polegające na dostarczeniu Użytkownikom informacji zgodnych z profilem i celami Portalu, dostarczaniu im newslettera oraz innych podobnych usług.
5. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO przekazywane w związku z korzystaniem z usług Portalu.
6. Przetwarzanie danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie operacje dokonywane na danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
7. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119).
8. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Platformy dostępny na stronie : https://kopalniekrypto.pl/polityka-prywatnosci

§2 Informacje ogólne

1. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
a) wprowadzenie danych w formularzach;
b) identyfikację oraz weryfikację tożsamości Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie, jeśli takiej weryfikacji dokonuje.
c) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”);
d) gromadzenie logów serwerów www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z usług dostępnych na Portalu.

§3 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Użytkowników

1. Portal zbiera informacje podane przez Użytkownika.
2. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, itd.).
3. Pozyskane dane nie są przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.
4. Pozyskane dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, poza określonymi sytuacjami:
a) Użytkownik wyrazi na to zgodę;
b) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług, w szczególności w zakresie technicznym, Portalów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji Usługi;
c) będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i w granicach tych przepisów, w szczególności wobec organów wymiaru sprawiedliwości. Dane mogą być również przekazywane adwokatom i radcom prawnym współpracującym z Administratorem.
d) będzie to niezbędne dla ochrony praw osób trzecich, które zgłosiły uzasadnione roszczenie przeciwko Użytkownikowi.

§4 Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

1. Korzystanie z Portalu nie wymaga utworzenia konta użytkownika.
2. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, kiedy chce korzystać z dodatkowych usług, w szczególności usługi otrzymywania od Administratora newslettera.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz zgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie danych Użytkownika, które Użytkownik podaje przy korzystaniu z każdej dostępnej na Portalu usługi.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub przepisy prawne upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
6. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne niemniej niezbędne do świadczenia Usług.
7. Dane Osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Użytkownika z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich Danych Osobowych, zmiany oraz ich usunięcia, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów prawa.
9. Administrator może odmówić realizacji praw wskazanych w ust. 8. o ile wynika to z przepisów prawa, informacje te są przedmiotem toczącego się postępowania lub są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w zakresie niezbędnym do wypełnienia tych obowiązków.
10. Administrator może odmówić praw wskazanych w ust. 8 w sytuacji, gdy dane osobowe są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, w tym do dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi z usługami świadczonymi Usługami.
10. Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i informacje uzyskane w celach wymienionych w ust. 1. i 2. będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§5 Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz do ich poprawiania.
2. Użytkownik uprawniony jest do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich Danych Osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, w uzasadnionym przypadku, jeżeli wynika to z przepisów prawa, informacje te są przedmiotem toczącego się postępowania lub są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w zakresie niezbędnym do wypełnienia tych obowiązków:
4. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wniesienia zapytania, zastrzeżenia lub skargi do organu nadzorczego.
5. Podstawą przetwarzania danych są, w szczególności, obowiązujące regulaminy i przepisy prawa oraz zgoda, jeśli została przez Użytkownika udzielona.
6. Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Kontakt z Administratorem danych: konrad@kopalniekrypto.pl

§6 Informacja o plikach cookies

1. Portal korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalie.
8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .

§7 Logi serwera

1. Informacje o niektórych działaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Portalem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, a także w celach dowodowych w związku z popełnianymi przestępstwami czy na okoliczności związane z dochodzeniem roszczeń na drodze cywilnej.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
g) informacje o adresie IP.
3. Niektóre z powyższych danych nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Portalu. Administrator nie łączy tychże danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, gdyż są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§8 Zarządzanie plikami cookies

1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Portalu lub dostępnych na nich usług.
2. Informacja o zarządzaniu ustawieniami cookies w danej przeglądarce internetowej można znaleźć na stronie internetowej jej wydawcy.

§9 Kontakt

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji pod adresem: konrad@kopalniekrypto.pl

§ 10 Zmiany

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Zmienione postanowienia Polityki Prywatności obowiązują po upływie terminu 2 dni od dnia ich opublikowania na Portalu.

Nasi partnerzy:

Zapisz się do newslettera
 
Najważniejsze newsy i poradniki prosto na Twój e-mail
Proszę podać poprawny adres e-mail.
Proszę zaakceptować warunki newslettera

Made with 🖤 in Poland     All Rights © Reserved 2023